Handelsbetingelser

Firmaoplysninger

Pairy ApS
Dronning Olgas Vej 41
2000 Frederiksberg
CVR: 38680269
Mail: support@pairy.dk

1. Anvendelse

Stk. 1. Disse generelle forretningsbetingelser gælder for ethvert retsforhold mellem Pairy ApS og kunden, herunder men ikke begrænset til, udvikling og implementering af it-løsninger, websites, ydelser i forbindelse med service og support, vedligeholdelse af software og it-løsninger, konsulentydelser samt licensering af software, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret skriftligt, og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten at fravige nærværende betingelser.

 

2. Definitioner

Stk. 1. Hvor andet ikke er anført eller fremgår af sammenhængen, skal nedenfor opregnede definitioner finde anvendelse i disse generelle forretningsbetingelser og andre aftaler med Leverandøren:

”Aftalen” betyder den konkrete aftale mellem Kunden og Leverandøren om levering af Leverandørens ydelser, fx en udviklingsaftale, eller en konsulentaftale, inklusiv disse generelle forretningsbetingelser, der indgår som en integreret del af Aftalen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt;

”Arbejdsdag” betyder mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag;

”Kunden” betyder Leverandørens aftalepart i henhold en aftale; og

”Løsningen” betyder den it-løsning, software mv., der er omhandlet i Aftalen.

 

3. Betaling

Betaling af ydelsen foregår via faktura og aftales nærmere i det individuelle aftalegrundlag forud for opgavens begyndelse.

4. Levering

Leveringstiden vil variere afhængig af integrationens omfang. Dette aftales nærmere i forløbets opstart.

5. Fortrydelse og reklamation

Der gives ikke fortrydelsesret på digitale tjenesteydelser, hvorfor dit køb ikke kan refunderes. Du har på digitale tjenesteydelser ikke 2 års reklamationsret. I stedet kan du få udbedret eventuelle mangler ved ydelsen, der kan pålægges ydelsens beskaffenhed. Såfremt manglen er opstået efter levering eller er grundet egne forhold eller eksterne forhold, som Pairy ikke har foråsaget kan der ikke påråbes sig udbedring af mangler. Mangler kan kun påråbes ved køb af skræddersyede integrationer og ikke standardintegrationer. Medmindre andet er særskilt aftalt, skal Kunden straks efter at have modtaget en ydelse fra Leverandøren foretage kontrol af, om ydelsen er kontraktmæssig. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere over for Leverandøren med angivelse af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende. Kunden kan alene gøre mangelskrav, uanset art, gældende i indtil en måned efter leveringstidspunktet for en ydelse.

6. Force majeure

Stk. 1.

Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden i tilfælde af force majeure, og parternes forpligtelser i henhold til Aftalen suspenderes indtil force majeurebegivenheden er ophørt, idet parterne frit kan annullere aftalen helt eller delvist, hvis force majeure-begivenheden ikke er ophørt 60 Arbejdsdage efter, at en part har påberåbt sig den. Ved force majeure forstås forhold, der ligger udenfor parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, herunder men ikke begrænset til krig, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, ulovlige arbejdsnedlæggelser og lockouts, vareknaphed, længerevarende nedbrud af offentlige datanet eller elforsyningen, import og eksportrestriktioner og edb-vira.

Stk. 2.

Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage som force majeurebegivenheden varer.

 

7. Rettigheder

Stk. 1. Kunden erhverver sig i forbindelse med aftalen brugsret til det udviklede programmel. Ejendomsretten indehaves af leverandøren. Brugsretten er begrænset til Kundens egen erhvervsmæssige brug.

Stk. 2. Hvis Kunden eller tredjemand foretager ændringer eller indgreb i Leverandørens ydelser, herunder software, bortfalder alle Leverandørens forpligtelser uden varsel, herunder eventuelle garantiforpligtelser. Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne ændringer eller indgreb.

Stk. 3. Kunden har ikke ret til at videregive, videresælge, udleje, udlåne eller på anden måde distribuere brugsretten til tredjemand.

Stk. 4. Kundens har brugsret til det udviklede programmel så længe der betales den månedlige ydelse.

 

8. Tavshedspligt

Stk. 1. Leverandøren og Kunden skal iagttage tavshed vedrørende fortrolige forhold om hinanden. Denne forpligtelse gælder også efter aftalens ophør.

Stk. 2. Leverandøren kan anvende Kunden som reference.

 

9. Data

Al data der genereres i forbindelse med brugen af Pairy behandles fortroligt. Dataen kan kun videregives til tredjemand hvis dataen er offentligt tilgængelig, hvis den er modtaget i ikke fortrolig sammenhæng samt i forbindelse med myndighedskrav eller gældende lovgivning.